H. Directiva

Directora: Carmina Doménech Vilaplana

Horari d’atenció  a pares /mares: divendres de 18.30 a 20 h.

 

Cap d’estudis: Trini Miró Mira

Horari d’atenció a pares/mares: dilluns i dijous de 19.30 a 21 h.

 

Les reunions se celebraran preferentment de manera telemàtica, podent-se també realitzar telefònicament o de manera presencial.

Per a sol·licitar una reunió, haurà de comunicar-ho a la secretaria del centre.