EE. Preelementals

INSCRIPCIONS CURSOS PREELEMENTALS 2024/25

Requisits: Aquests cursos van dirigits a alumnat de nou ingrés amb edats compreses entre 4 i 7 anys complits dins de l’any 2024. No requereix prova d’accés.

Dates per a realitzar la inscripció: del 20 de maig a les 9:00h, al 7 de juny a les 20:00

Procediment: Emplenar sol.licitud d’inscripció a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA-INSCRIPCIONS CURSOS PREELEMENTALS. ENLLAÇ INSCRIPCIONS – L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o Autofirma.

Resolució: La llista d’admesos eixirà publicada el 14 de juny, i se’ls comunicarà individualment a través de correu electrònic.

Matrícules per a l’alumnat admés: del 13 de setembre a les 9:00h al 18 de setembre a les 20:00h. ENLLAÇ MATRICULACIÓ

PRIORITAT PER A ELABORAR LA LLISTA D’ADMESOS

1r Inscripcions que, havent-se realitzat dins del termini (20 de maig al 7 de juny), tingueren algun germà estudiant en el centre.

2n Inscripcions que, havent-se realitzat dins del termini, siguen família nombrosa (Llei 40/2003, Capítol II, Article 11), aportant la documentació requerida.

En el cas d’haver-hi més demanda que places i les prioritats per a establir la llista no siguen suficients, es realitzarà un sorteig alfabètic la primera setmana de setembre, convocat pel Consell Escolar i amb caràcter públic.

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

Nota: En els cursos preelementals la matrícula roman oberta fins al 23 de decembnre fins no es completen les places.

En el cas que s’hagueren cobert totes les places, s’obriria llista d’espera per a poder ocupar-la en cas que es produïra alguna baixa.

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC) – Extracte

EXTRACTE PEC- PREELEMENTALS

N