Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES (L.O.P.D.)

Conservatori de Dansa posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguen posats en coneixement del referit titular, a conseqüència de la utilització de la present Web i a causa d’enviaments de correus electrònics, o bé sobre aquells recaptats a través del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb el preceptuat per la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seues dades, que hagueren sigut recopilats i arxivats. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de Conservatori de Dansa o a l’adreça de correu electrònic carminadomenechv@gmail.com, indicant, en qualsevol dels casos, com a referència “Dades Personals” i el referit dret que pretenguen accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

Les dades registrades podrien ser utilitzats amb la finalitat prestar-li i/o oferir-li els nostres serveis, d’efectuar estadístiques, la remissió de publicitat – fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, entre altres activitats.

En el seu cas, les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris podran ser comunicats a un tercer només per al compliment dels fins assenyalats anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si res manifesten al contrari en el termini de quinze dies des que facilitaren les seues dades. En qualsevol cas, l’assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència “Baixa Dades Personals”.