Avís legal

AVÍS LEGAL

DADES DE L’EMPRESA
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Nom Jurídic: Conservatori de Dansa

Denominació social: Conservatori de Dansa

Número d’identificació fiscal: 21660124N

Domicili social: Carrer Joan Cantó, 2

Correu electrònic: carminadomenechv@gmail.com

Telèfon: 669700099

El lloc web conservatoridansaalcoi.com (d’ara en avant, el “Lloc web”) és propietat de Conservatori de Dansa amb nom comercial Conservatori de Dansa.
L’accés al lloc web conservatoridansaalcoi.com de Conservatori de Dansa implica l’acceptació de totes les condicions següents:

PROPIETAT INDUSTRIAL

El logotip i la denominació “Conservatori de Dansa”, així com altres signes distintius (gràfics o denominatius), que apareixen en aquesta Web són propietat exclusiva de Conservatori de Dansa, de tal forma que és aquesta entitat l’única autoritzada a utilitzar-los.
Els continguts d’aquest lloc web, textos, imatges, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Conservatori de Dansa.
Quedant per tant totalment prohibida la seua reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de Conservatori de Dansa.

NOM DE DOMINI

D’igual forma al ressenyat en els paràgrafs anteriors, els noms de domini “conservatoridansaalcoi.com“ i tots aquells que servisquen per a accedir al present lloc són de titularitat exclusiva de Conservatori de Dansa. L’ús indegut dels mateixos suposaria una infracció dels drets adquirits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

ÚS PERSONAL

L’usuari queda expressament autoritzat per Conservatori de Dansa a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o qualsevol altre suport físic, els continguts i actius emparats o no per un dret d’exclusiva (a excepció dels programes d’ordinador), sempre que aquesta actuació s’efectue per a l’ús personal i privat de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els avantdits drets i continguts. Aquesta llicència d’ús personal s’entén efectuada sempre que es respecten intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial que es realitzen, sense que això signifique la concessió de cap llicència a l’usuari.
Qualsevol altre ús dels continguts o creacions intel·lectuals d’aquest lloc requerirà l’autorització expressa i per escrit de Conservatori de Dansa.

RESERVA D’ACCIONS LEGALS

Conservatori de Dansa es reserva en tot moment l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial enfront d’un ús no autoritzat dels mateixos o a qualsevol actuació que poguera perjudicar-los.

ENLLAÇOS

Els enllaços amb els quals l’usuari puga trobar-se durant la navegació en aquest lloc web li permeten abandonar aquest lloc.
Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte indicació en cas contrari, amb Conservatori de Dansa, qui no es fa responsable dels continguts als quals s’accedisca en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguen a terme en aquests, ni de l’ús que d’aquells es realitze, ni de la disponibilitat tècnica d’aquests.
En qualsevol cas, Conservatori de Dansa es compromet a fer tot el possible per a evitar l’existència en el seu lloc web d’enllaços a pàgines de contingut il·legal, que promoguen activitats il·lícites, racistes, xenòfobes i, en general, susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulneren els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.
En el cas que algun usuari estimara que algun enllaç inclòs el Lloc web menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sols ha de comunicar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Conservatori de Dansa , tenint la confiança que es prendran les mesures oportunes sobre aquest tema.

CONTINGUT DE LA WEB

Conservatori de Dansa no es responsabilitza del mal ús que es realitze dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Conservatori de Dansa es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda en el seu lloc web, així com la seua configuració i presentació, sense assumir cap responsabilitat per això.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

Conservatori de Dansa no assumeix cap responsabilitat que es puga derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produïsquen durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que pogueren ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Conservatori de Dansa.
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que puga patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan siga procedent de fonts alienes a nosaltres.

CONDICIONS D’ACCÉS

En general, l’accés als continguts facilitats per “Conservatori de Dansa” serà de caràcter lliure i gratuït, i no s’exigirà als usuaris que faciliten dades personals, ni se subscriguen, ni facen ús de claus o contrasenyes, a excepció de l’accés restringit a la secció de clients de “Conservatori de Dansa”.
Quan per a la contractació o sol·licitud d’informació d’un determinat servei siga necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. “Conservatori de Dansa” es compromet a donar a aquestes dades el tractament automatitzat que corresponga en funció de la naturalesa i finalitat d’aquests, en les condicions i termes que queden reflectides en la Política de Privacitat.
Per a aquells casos en els quals es fa necessari l’ús de claus d’accés (nom d’usuari i contrasenya), l’usuari es compromet a usar-les d’acord amb les següents restriccions:
Les claus, triades per l’usuari, no hauran de ser contràries a la moral i els bons costums generalment acceptades, ni de qualsevol manera infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual i a l’honor i a la pròpia imatge de tercers.
Les claus d’accés són per a ús personal i exclusiu de l’usuari titular d’aquestes, i la seua custòdia i correcta utilització són responsabilitat d’aquest. “Conservatori de Dansa” no es fa responsable per cap perjudici en què l’usuari o tercers puguen incórrer a conseqüència que altres persones facen ús de les seues claus, amb o sense consentiment o coneixement de l’usuari.
No obstant això, “Conservatori de Dansa” es compromet a complir amb el deure de secret respecte a les claus registrades i utilitzades pels usuaris.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús del lloc web de “Conservatori de Dansa” haurà d’obeir al contingut d’aquestes Condicions Generals, a qualssevol disposicions legals aplicables i a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades, així com a les d’ordre públic.
Excepte prèvia i expressa autorització de “Conservatori de Dansa”, els usuaris únicament podran fer ús dels continguts i serveis oferits en aquest lloc web a manera personal, abstenint-se de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament, supose una explotació comercial d’aquests.
En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per “Conservatori de Dansa” de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguen per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguen resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguen perjudicar, impedir o limitar l’ús d’aquest lloc web a altres usuaris.
Els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través de “Conservatori de Dansa” missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

“Conservatori de Dansa” es reserva el dret unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís o justificació, de denegar l’accés al seu lloc web a aquells usuaris que incomplisquen aquestes Condicions Generals d’Ús.