Trámits generals

La sol·licitud de qualsevol d’aquests tràmits generals:

– Trasllat d’expedient o matrícula viva
– Certificats oficials, amb una antiguitat de fins a 5 anys naturals
– Certificats oficials, anteriors a 5 anys naturals

S’haurà de realitzar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi. Una vegada finalitzat el tràmit des d’aquest Conservatori se li remetrà la sol·licitud.

SOL·LICITUD TRÀMITS GENERALS