EE. Preelementals

PROCEDIMENT PER A LA MATRICULACIÓ DE LES ENSENYANÇES PREELEMENTALS CURS 2024/25

Dates:

 • Alumnat del centre, des del 25 de juny a les 9:00h fins al 12 de juliol a les 20:00h. L’alumnat del centre que no es matriculara al juny, el podrà realitzar al setembre, perdent el dret a mantindre-li la plaça i havent de realitzar una inscripció com a alumne de nou ingrés. (Si es dona el cas, anar a l’apartat inscripcions)
 • Alumnat de nou ingrés inscrit i admés al juny: des del 13 de setembre a les 9:00h fins al 18 de setembre a les 20:00h.
 • En el cas que no es cobriren totes les places, la matrícula romandrà oberta fins al 23 de desembre a les 20:00h. L’alumnat inscrit que no obtinguera plaça, quedarà en llista d’espera.

 

Des del Conservatori, se els enviarà mitjançant correu electrònic:

 • El formulari de matrícula el qual hauran de revisar i acabar d’emplenar amb les dades que falten.
 • La carta de pagament amb la quantitat que hauran d’abonar.
 • Les famílies que hagen sol·licitat el IPREM, rebran la documentació una vegada s’haja resolt aquesta bonificació.

 

Documentació a presentar:

 • Formulari de matrícula
 • DNI del pare
 • DNI de la mare
 • DNI de l’alumne/a o pàgina del llibre de família on aparega el mateix
 • Fotografia de l’alumne/a grandària carnet (format jpg)
 • Justificant de pagament de la taxa

Cada document haurà d’anar per separat i en format pdf.

Presentació:

Tots els documents es presentarán a través de la Seu electrònica de manera telemàtica, on també s’ofereix un formulari de matrícula autorellenable perquè ho puguen utilitzar en el cas que haguera algun error en què li enviem des del conservatori.

No s’admetran formularis que hagen sigut emplenats a mà.

SEU ELECTRÒNICA MATRICULES PREELEMENTALS – (El enllaç estarà operatiu durant el període en el qual es realitza la matriculació).

Identificació:

Per a poder accedir a la Seu electrònica, és necessari disposar de certificat digital o registre en el sistema Clave, si no disposa de cap d’aquests sistemes, pot obtindre més informació en els següents enllaços:

 

També podrà delegar en una tercera persona que dispose d’algun d’aquests certificats, la qual actuarà com a representant del tutor legal.

Per a qualsevol consulta o sol·licitud d’ajuda, pot posar-se en contacte amb la secretaria d’aquest centre. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 

INFORMACIÓ TAXES I BONIFICACIONS

TAXES ENSENYAMENTS PREELEMENTALS 2024-25

 

RENÚNCIA DE MATRÍCULA/BAIXA

 

Terminis de Presentació : Des de la data de matricula fins al 15 de desembre

Normativa bàsica : Ordenança municipal. “La renúncia de matrícula no li dona dret a la devolució de l’import abonat”.

Procediment: A través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Accedir mitjançant aquest enllaç: SOL·LICITUD RENÚNCIA DE MATRÍCULA