EE. Elementals

PROCEDIMENT PER A lA MATRICULACIÓ DE LES ENSENYANÇES ELEMENTALS

CURS 2024/25

Dates:

 • Alumnat del centre, des del 25 de juny a les 9:00h fins al 12 de juliol a les 20:00h.
 • Alumnat de nou ingrés, des del 13 de setembre a les 9.00h fins al 18 de setembre a les 20:00h.

 

Des del Conservatori, s’els enviarà mitjançant correu electrònic:

 • El formulari de matrícula el qual hauran d’emplenar amb les dades sol·licitades, llegir detingudament i emplenar correctament tots els apartats.
 • La carta de pagament amb la quantitat que hauran d’abonar.
 • Les famílies que hagen sol·licitat el IPREM, rebran la documentació una vegada s’haja resolt aquesta bonificació.

 

 

Documentació a presentar:

 • Formulari de matrícula
 • DNI del pare
 • DNI de la mare
 • DNI de l’alumne/a o pàgina del llibre de família on aparega el mateix
 • Fotografia de l’Alumne/a grandària carnet
 • Justificant de pagament de la taxa

Cada document haurà d’anar per separat i en format pdf.

Presentació:

 • Tots els documents es presentarán a través de la Seu electrònica de manera telemàtica, on també s’ofereix un formulari de matrícula autorellenable perquè ho puguen utilitzar en el cas que haguera algun error en què li enviem des del conservatori.
 • L’apartat H, que fa referència a la domiciliació bancària, hauran d’emplenar-lo per a poder realitzar el pagament de la quota trimestral (d’octubre a juny).
 • El document haurà d’anar signat pel titular del compte bancari. Es pot signar directament el PDF mitjançant l’eina “emplenar i signar” o signar electrònicament.

No s’admetran formularis que hagen sigut emplenats a mà.

SEU ELECTRÒNICA MATRICULES C. ELEMENTALS – El enllaç estarà operatiu durant el període en el qual es realitza la matriculació.

Identificació:

Per a poder accedir a la Seu electrònica, és necessari disposar de certificat digital o registre en el sistema Clave, si no disposa de cap d’aquests sistemes, pot obtindre més informació en els següents enllaços:

 

També podrà delegar en una tercera persona que dispose d’algun d’aquests certificats, la qual actuarà com a representant del tutor legal.

Per a qualsevol consulta o sol·licitud d’ajuda, pot posar-se en contacte amb la secretaria d’aquest centre. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 

INFORMACIÓ TAXES I BONIFICACIONS DE LES MATRÍCULES I QUOTES TRIMESTRALS

TAXES ENSENYAMENTS ELEMENTALS 2024-25

 

 

RENÚNCIA DE MATRÍCULA/BAIXA

Terminis de Presentació : Des de la data de matricula fins al 15 de març

Normativa bàsica :

Ordre 28/2011 de 10 de maig de la Conselleria d’Educació (Capítol III, Art.17)

Ordenança municipal. “Efectuada la matrícula resulta obligatori el pagament de totes les quotes trimestrals amb independència que s’abandone el centre per part de l’alumne, excepte casos excepcionals que es resoldran en expedient contradictori com, per exemple , el trasllat del domicili familiar”.

Procediment: A través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Accedir mitjançant aquest enllaç. SOL·LICITUD RENÚNCIA DE MATRÍCULA

ALTRES TRÀMITS/EXCEPCIONALITATS:

Per a realitzar qualsevol dels tràmits següents, haurà d’emplenar el formulari corresponent i remetre’l al correu del Conservatori:

 • AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA – Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació (Titol IV, Art.25)

FORMULARI AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

 • AMPLIACIÓ EXCEPCIONAL DEL LÍMIT DE PERMANÈNCIA – Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació (Titol IV, Art.27)

FORMULARI AMPLIACIÓ EXCEPCIONAL L.P

 

NORMATIVA

Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació