Curs d’Ampliació d’Estudis

PROCEDIMENT PER A LA MATRICULACIÓ EN ELS CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS CURS 2021/22

Dates:

 • En el cas que no es cobriren totes les places en les dates ordinàries (juny i/o setembre), la matrícula romandrà oberta fins al 23 de desembre a les 20:00h, prèviament s’haurà d’inscriure per a realitzar una prova d’accés on es determinarà el nivell del curs al qual podrà ingressar . L’alumnat inscrit que no obtinguera plaça per no haver-hi vacants, quedarà en llista d’espera per si es produeix alguna baixa.

 

Matriculació: des del Conservatori, se els enviarà mitjançant correu electrònic:

 • El formulari de matrícula el qual hauran de revisar i acabar d’emplenar amb les dades que falten.
 • La carta de pagament amb la quantitat que hauran d’abonar.
 • Les famílies que hagen sol·licitat el IPREM, rebran la documentació una vegada s’haja resolt aquesta bonificació.

 

Documentació a presentar:

 • Formulari de matrícula
 • DNI del pare
 • DNI de la mare
 • DNI de l’alumne/a o pàgina del llibre de família on aparega el mateix
 • Fotografia de l’Alumne/a grandària carnet (en format jpg)
 • Justificant de pagament de la taxa

Cada document haurà d’anar per separat i en format pdf excepte la fotografia.

Presentació:

 • Tots els documents es presentarán a través de la Seu electrònica de manera telemàtica, on també s’ofereix un formulari de matrícula autorellenable perquè ho puguen utilitzar en el cas que haguera algun error en què li enviem des del conservatori.
 • L’apartat H, que fa referència a la domiciliació bancària, hauran d’emplenar-lo per a poder realitzar el pagament de la quota trimestral (d’octubre a juny).
 • El document haurà d’anar signat pel titular del compte bancari. Es pot signar directament el PDF mitjançant l’eina “emplenar i signar” o signar electrònicament.

No s’admetran formularis que hagen sigut emplenats a mà.

SEU ELECTRÒNICA MATRICULES CADE – El enllaç estarà operatiu durant el període en el qual es realitza la matriculació.

Identificació:

Per a poder accedir a la Seu electrònica, és necessari disposar de certificat digital o registre en el sistema Clave, si no disposa de cap d’aquests sistemes, pot obtindre més informació en els següents enllaços:

 

També podrà delegar en una tercera persona que dispose d’algun d’aquests certificats, la qual actuarà com a representant del tutor legal.

Per a qualsevol consulta o sol·licitud d’ajuda, pot posar-se en contacte amb la secretaria d’aquest centre. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 

INFORMACIÓ TAXES I BONIFICACIONS DE LES MATRÍCULES I QUOTES TRIMESTRALS

CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2021-22

 

RENÚNCIA DE MATRÍCULA/BAIXA

Per a realitzar una baixa o renúncia de matrícula, haurà d’emplenar el formulari següent i remetre’l al correu del Conservatori abans del 15 de desembre, facilitant d’aquesta manera l’ingrés de l’alumnat que poguera estar en llista d’espera. Aquesta renúncia no li dona dret a la devolució de l’import abonat, i les taxes corresponents a les mensualitats posteriors, seran les que es regulen en les ordenances municipals.

 FORMULARI DE RENÚNCIA DE MATRÍCULA