Curs d’Ampliació d’Estudis. CADE

PROCEDIMENT PER A LA MATRICULACIÓ EN ELS CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS CURS 2024/25

Dates:

Alumnat del centre, des del 25 de juny a les 9:00h fins al 12 de juliol a les 20:00h. L’alumnat del centre que no es matriculara al juny, el podrà realitzar al setembre, perdent el dret a mantindre-li la plaça.

L’alumnat de nou ingrés, una vegada haja superat la prova d’accés en la qual a més se li indicarà el curs al qual ha d’accedir, podrà formalitzar la matrícula del 13 de setembre a les 9:00h al 18 de setembre a les 20:00h

• Si quedaren places vacants, la matrícula romandria oberta fins al 23 de desembre a les 20:00h

 

Matriculació: des del Conservatori, se els enviarà mitjançant correu electrònic:

 • El formulari de matrícula el qual hauran de revisar i acabar d’emplenar amb les dades que falten.
 • La carta de pagament amb la quantitat que hauran d’abonar.
 • Les famílies que hagen sol·licitat el IPREM, rebran la documentació una vegada s’haja resolt aquesta bonificació.

 

Documentació a presentar:

 • Formulari de matrícula
 • DNI del pare
 • DNI de la mare
 • DNI de l’alumne/a o pàgina del llibre de família on aparega el mateix
 • Fotografia de l’Alumne/a grandària carnet
 • Justificant de pagament de la taxa

Cada document haurà d’anar per separat i en format pdf.

Presentació:

 • Tots els documents es presentarán a través de la Seu electrònica de manera telemàtica, on també s’ofereix un formulari de matrícula autorellenable perquè ho puguen utilitzar en el cas que haguera algun error en què li enviem des del conservatori.
 • L’apartat H, que fa referència a la domiciliació bancària, hauran d’emplenar-lo per a poder realitzar el pagament de la quota trimestral (d’octubre a juny).
 • El document haurà d’anar signat pel titular del compte bancari. Es pot signar directament el PDF mitjançant l’eina “emplenar i signar” o signar electrònicament.

No s’admetran formularis que hagen sigut emplenats a mà.

SEU ELECTRÒNICA MATRICULES CADE – El enllaç estarà operatiu durant el període en el qual es realitza la matriculació.

Identificació:

Per a poder accedir a la Seu electrònica, és necessari disposar de certificat digital o registre en el sistema Clave, si no disposa de cap d’aquests sistemes, pot obtindre més informació en els següents enllaços:

 

També podrà delegar en una tercera persona que dispose d’algun d’aquests certificats, la qual actuarà com a representant del tutor legal.

Per a qualsevol consulta o sol·licitud d’ajuda, pot posar-se en contacte amb la secretaria d’aquest centre. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 

INFORMACIÓ TAXES I BONIFICACIONS DE LES MATRÍCULES I QUOTES TRIMESTRALS

TAXES CURSOS D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS 2024-25

RENÚNCIA DE MATRÍCULA/BAIXA

Terminis de Presentació : Des de la data de matricula fins al 15 de desembre

Normativa bàsica : Ordenança municipal. “Efectuada la matrícula resulta obligatori el pagament de totes les quotes trimestrals amb independència que s’abandone el centre per part de l’alumne, excepte casos excepcionals que es resoldran en expedient contradictori com, per exemple , el trasllat del domicili familiar”.

Procediment: A través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Accedir mitjançant aquest enllaç.

SOL·LICITUD RENÚNCIA DE MATRÍCULA