E. Elementals

PROCEDIMENT PER A la MATRICULACIÓ EN ELS CURSOS ELEMENTALS

CURS 2021/22

Dates:

 • Alumnat del centre, des del 22 juny a les 9:00h fins al 30 de juny a les 20:00h.
 • S’amplia el termini de matriculació per a l’alumnat del centre, des del 13 de setembre a les 9:00h fins al 19 de setembre a les 20:00h.
 • Alumnat de nou ingrés, des del 20 de setembre a les 9.00h fins al 26 de setembre a les 20:00h.

Des del Conservatori, se els enviarà mitjançant correu electrònic:

 • El formulari de matrícula el qual hauran de revisar i acabar d’emplenar amb les dades que falten.
 • La carta de pagament amb la quantitat que hauran d’abonar.
 • Les famílies que hagen sol·licitat el IPREM, rebran la documentació una vegada s’haja resolt aquesta bonificació.

Documentació a presentar:

 • Formulari de matrícula
 • DNI del pare
 • DNI de la mare
 • DNI de l’alumne/a o pàgina del llibre de família on aparega el mateix
 • Fotografia de l’Alumne/a grandària carnet (en format jpg)
 • Justificant de pagament de la taxa

Cada document haurà d’anar per separat i en format pdf excepte la fotografia.

Presentació:

 • Tots els documents es presentarán a través de la Seu electrònica de manera telemàtica, on també s’ofereix un formulari de matrícula autorellenable perquè ho puguen utilitzar en el cas que haguera algun error en què li enviem des del conservatori.
 • L’apartat H, que fa referència a la domiciliació bancària, hauran d’emplenar-lo per a poder realitzar el pagament de la quota trimestral (d’octubre a juny).
 • El document haurà d’anar signat pel titular del compte bancari. Es pot signar directament el PDF mitjançant l’eina “emplenar i signar” o signar electrònicament.

No s’admetran formularis que hagen sigut emplenats a mà.

SEU ELECTRÒNICA MATRICULES C. ELEMENTALS – El enllaç estarà operatiu durant el període en el qual es realitza la matriculació.

Identificació:

Per a poder accedir a la Seu electrònica, és necessari disposar de certificat digital o registre en el sistema Clave, si no disposa de cap d’aquests sistemes, pot obtindre més informació en els següents enllaços:

També podrà delegar en una tercera persona que dispose d’algun d’aquests certificats, la qual actuarà com a representant del tutor legal.

Per a qualsevol consulta o sol·licitud d’ajuda, pot posar-se en contacte amb la secretaria d’aquest centre. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓ TAXES I BONIFICACIONS DE LES MATRÍCULES I QUOTES TRIMESTRALS

ENSENYAMENTS ELEMENTALS CURS 2021-22

ALTRES TRÀMITS/EXCEPCIONALITATS:

Per a realitzar qualsevol dels tràmits següents, haurà d’emplenar el formulari corresponent i remetre’l al correu del Conservatori:

 • RENÚNCIA DE MATRÍCULA/BAIXA – Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació (Capitol III, Art.17)

Per a realitzar una baixa o renúncia de matrícula, haurà d’emplenar el formulari següent i remetre’l al correu del Conservatori abans del 15 de març, tal com indica l’ordre de Conselleria d’Educació.

Aquesta renúncia no li dona dret a la devolució de l’import abonat, i les taxes corresponents a les mensualitats posteriors, seran les que es regulen en les ordenances municipals.

 FORMULARI DE RENÚNCIA DE MATRÍCULA

 • AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA – Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació (Titol IV, Art.25)

FORMULARI AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

 • AMPLIACIÓ EXCEPCIONAL DEL LÍMIT DE PERMANÈNCIA – Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació (Titol IV, Art.27)

FORMULARI AMPLIACIÓ EXCEPCIONAL L.P

NORMATIVA

Orde 28/2011 de 10 de maig de la Consellería d’Educació